İşitme yardımcıları arasında en yaygın olarak kullanılan sistem; İşitme Döngü Sistemidir. Bu sistemler İndüksiyon Döngü, İşitsel Döngü Sistemleri olarakta adlandırılmaktadır. İşitme Döngü Sistemleri özel olarak geliştirilmiş bir yükseltici vasıtası ile mevcut sesleri manyetik dalgalara dönüştürür. İşitme Cihazı kullanıcıları cihazlarında bulunan “telecoil” şalteri sayesinde bu manyetik dalgaları gürültüden arınmış ses  olarak duyarlar. İD Sistemlerinin temel amacı; işitme cihazının yetersiz kaldığı durumlarda işitme kaybı yaşayan insanların temiz ve anlaşılır sese ulaşabilmesidir.  Kısacası İşitme Döngü Sistemleri, ses kaynağı ile dinleyici arasındaki iletişimi bozan çevresel faktörleri ortadan kaldırmaya yarar.

İşitme cihazı kullanıcıları bu işareti gördükleri her yerde, işitme cihazlarını “T” pozisyonuna alarak İşitme Döngü Sisteminden yararlanabilirler. Gelişmiş ülkelerde İD sistemleri yaygın olarak kullanılmakta; işitme kaybı olan kişiler genelde döngü sistemlerini tercih etmektedir. Tomarok,  bu donanımlarının satışını, kurulumunu ve devreye alınmasını gerçekleştirir.

 

GİŞE TİPİ BROŞÜRÜ
 
SALON TİPİ İDS BROŞÜRÜ
 
ASANSÖR TİPİ İDS BROŞÜRÜ
 
İNDÜKSİYON DÖNGÜ BROŞÜRÜ

İndüksiyon Döngü Sistemleri (İD) Nedir?

İşitme cihazının, arka plan gürültüsü, eko ve manyetik ses gibi etkilerle yetersiz kaldığı durumlarda, kişinin sesleri arındırılmış olarak duyması amacıyla kullanılan alt yapı sistemidir.

Dünyada 800 milyon kişinin işitme kaybı sorunu bulunmaktadır (yaklaşık her 6 kişiden 1’i). İşitme kaybının telafi edilmesi içinse günümüzde işitme cihazları ve koklear implantlar kullanılmaktadır. İşitme cihazları her ne kadar teknolojik ve kullanımı rahat aygıtlar olsa da her zaman tek başına yeterli ve verimli olamazlar.

İşitme cihazı kullanıyor olmasına rağmen bir çok insan gerek günlük temel faaliyetlerinde, gerekse sosyal etkinliklerde kendilerini eksik hissetmektedir. İşitme cihazının yetmediği yerlerde, devreye işitmeye yardımcı sistemler girer. Bu sistemler ses kaynağı ile dinleyici arasında iletişimi bozan yankılanma ve gürültü gibi çevresel faktörleri ortadan kaldırmak için üretilmiştir. İşitmeye yardımcı sistemler, direkt işitme sağlarlar. Ses bir verici aracılığıyla işitme cihazı/implant kullanıcısının alıcısına iletilir, arka plan gürültüsü ve yankı etkilerini azaltıp, sinyal gürültü oranını artırarak konuşma seslerinin  anlaşılmasını sağlar.
 
 

İDS Nasıl Projelendirilir?

İndüksiyon Döngü Sisteminin verimli bir şekilde çalışması için doğru projelendirilmesi gerekir. Bir Proje dört aşamadan oluşmalıdır:

 1. Planlama/Etüt
  İDS kurulması planlanan alanda, sistemin kurulup kurulamayacağını, çevre gürültü miktarı, mekanın alanı,
  yapıda bulunan metal miktarı ve doğru amfi seçimi gibi çalışmalar bu aşamada gerçekleştirilir.

 2. Kurulum
  Doğru yapılmış planlama/etüt kurulum başarılı geçmesini sağlar. Bu aşamada amfi verilen özel kablo çizimlerine göre yerleştirilmiş döngüye bağlanır.

 3. Devreye Alma
  Son aşama devreye almadır. Kurulan sistem IEC 60118-4 standartına göre kalibre edilir ve ölçümler raporlanır.

 4. Eğitim
  İDS eğitimi kuruma ve ilgili birimlere verilir.

 

İDS Nasıl Çalışır?

 1. Ses Kaynağı;
  Mikrofon, mikser veya acil durum anonsları doğrudan bağlantı ile sisteme aktarılır. Konferans, Tiyatro, ve Toplantı salonlarında ses mikser üzerinden sisteme bağlanır.

 2. Döngü Amplifikatörü (DA);
  Ses sinyali daha sonra DA’ya bağlanır. DA gelen ses sinyalini akıma dönüştürerek çevre döngü sistemine aktarır.

 3. Döngü Kabloları;
  DA’dan çıkan akım ile döngü kablosunda oluşan manyetik alan işitme cihazlarınca kablosuz olarak yakalanır. Döngü kabloları için genelde ince bakır şerit veya bakır kablolar kullanılır.

 4. İşitme Cihazı Telecoil;
  İşitme cihazlarında bulanan Telecoil(T-Coil) bobini sayesinde döngü kablosu etrafında oluşturulmuş manyetik alan algılanarak tekrar ses sinyaline dönüştürülür.

 5. İşitme Cihazı Kullanıcısının Sesleri Duyması;
  İşitme cihazına ulaşan sinyaller sese dönüştürülür ve ses direk olarak kulağa iletilir. Bu sırada etraftaki dış gürültüler ve istenmeyen seslerde filtrelenmiş olur.

 

Yasal Düzenlemeler ve Standardizasyon

İndüksiyon döngü sistemleri kullanımı yalnızca sosyal bir sorumluluk değil, aynı zamanda yasal da bir zorunluluktur.

Anayasa:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 10. Maddesi, engelli vatandaşlarımızın eşit haklardan yararlanmasını garanti altına almaktadır. 61. Madde de engellilerin toplum hayatına dahil olmaları için tedbirlerin alınması gerektiğini belirtmektedir.

5378 sayılı Özürlüler Kanunu:

Kanunun Geçici 2. Maddesi, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapının engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirilmesini gerektirmektedir. Kanunda erişilebilirlik çalışmalarının tamamlanması için verilen süre Temmuz 2013’te dolmaktadır. Aynı kanuna ek düzenlemeler getiren 4 Temmuz 2012 tarih ve 6353 sayılı kanun, erişilebilirlik çalışmalarını zamanında tamamlamayan kuruluşlara 50 bin ile 500 bin lira arasında para cezası kesilmesini öngörmektedir.

Türk Standartları TS9111:

TSE’nin TS-9111 numaralı Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler İçin Binalarda Ulaşılabilirlik Gerekleri standardının B.1.3 maddesi, kamuya açık binalarda indüksiyon döngü sistemleri kullanılması gereğini ifade etmektedir. Standart, kabul ve danışma bankolarında iki kişilik (banko tipi) sistemleri gerektirirken, salonlarda geniş devreli döngülerin (salon tipi sistemler) kullanılması gerektiğini belirtmektedir. Yine aynı standardın B.2.2 maddesi, indüksiyon döngü sistemlerinin asansörlerde kullanılmasının gerekliliğinin altını çizmektedir.

Uluslararası İndüksiyon Döngü Sistemi Standardı IEC 60118-4:

3194 sayılı İmar Kanunu’nun Ek 1 Maddesi, fiziksel çevrenin özürlüler için erişilebilir kılınması için, imar planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda, Türk Standartları Enstitüsü’nün ilgili standardına uyulmasını zorunlu tutmaktadır.

2006/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca yeniden düzenlenen belediye imar yönetmelikleri de kamusal alanların erişilebilirliğinde TSE standartlarının uygulanmasını zorunlu kılmaktadır.

TSE’nin erişilebilirlik standardı TS-9111, kamuya açık binalarda indüksiyon döngü sistemlerinin kullanılması gerektiğini belirtmektedir